Poštovani potrošači,

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove korišćenja i na taj način se informišete o radu ove internet prodavnice, uslovima prodaje robe, načinima plaćanja, isporuci i ostalim pravima i obavezama. Prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, oni postaju sastavni deo Ugovora o prodaji na daljinu.

1. OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Opštim uslovima korišćenja, regulisani su uslovi kupoprodaje robe kao i prava, obaveze i odgovornosti potrošača u vezi sa korišćenjem internet prodavnice, kao i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet prodavnice koja se nalazi na adresi www.pikiklik.rs (u nastavku: Platforma).

Pikiklik internet prodavnica je u vlasništvu firme NDI TRADERS DOO Novi Sad (u nastavku: Trgovac), sa matičnim brojem 21687197, PIB: 112498976 i sedištem u Novom Sadu, Novosadskog sajma 56. Korišćenjem internet prodavnice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Opšte uslove korišćenja (u nastavku: Uslovi). NDI TRADERS DOO Novi Sad zadržava pravo da, bez prethodne najave, u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst.

Ovi Uslovi sastavni su deo internet prodavnice, a istovremeno predstavljaju i odredbe ugovora koji se zaključuje između Trgovca i svakog pojedinačnog krajnjeg potrošača, odnosno korisnika Platforme. Trgovac omogućava korišćenje Platforme fizičkim i pravnim licima, isključivno na način i pod uslvoima opisanim u ovim Opštim uslovima korišćenja.

Korišćenjem Platforme, registracijom, jednokratnim pristupom, klikom na dugme „poruči sa obavezom plaćanja“, te pristupom prodavnici putem drugih kanala elektronske komunikacije i/ili putem telefona, potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini ovih Uslova, te da prihvata njihove odredbe i pristaje da postupa u skladu sa ovim Uslovima.

Poslovanje Trgovca putem ove Platforme regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Trgovac je posvećen očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Platforma je namenjena Internet prodaji robe i usluga u okviru registrovane delatnosti Trgovca.

Svako korišćenje Platforme u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Platformu, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Trgovac ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Platformi, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Platforme.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platforme, ili Platforme u celini, bez izričite prethodne saglasnosti u pisanoj formi izdate od strane Trgovca, kao isključivog nosioca autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Trgovca i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Platforma sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu proizvoda, recenziju, kao i fotografiju, prihvatanjem ovih Uslova saglašava se sa korišćenjem takvog komentara, ocene, recenzije ili fotografije od strane Trgovca u marketinške svrhe.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Trgovac nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste. Trgovac nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga. Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

2. KREIRANJE PORUDŽBENICE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOVINI

Prodaja robe preko Platforme smatra se prodajom na daljinu. Ugovor o kupovini na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) je ugovor zaključen između Trgovca i krajnjeg potrošača (u nastavku: Potrošač) u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva Trgovca i Potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Osnovna obeležja proizvoda detaljno su opisana i dostupna na Platformi. Sve fotografije na Platformi su u opisne svrhe i samo približno opisuju svojstva prozvoda.

Trgovac će se truditi da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, te ih vizuelno predstavi odgovarajućim fotografijama, međutim, Trgovac ne može da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa proizvodom, niti fotografije, u potpunosti tačni, kompletni i bez grešaka. Trgovac će kod opisa svakog proizvoda, navesti informacije o dobavljaču, odnosno proizvođači proizvoda. Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka navedenih na sajtu, za taj proizvod.

Potrošač kreira porudžbenicu putem Platforme. U porudžbenici Potrošač ostavlja sledeće podatke: ime i prezime, ukoliko se radi o fizičkom licu, odnosno naziv pravnog lica, mesto i adresu prebivališta/sedišta, e-mail adresu, broj telefona, način plaćanja i adresu isporuke. kreiranju porudžbenice, Potrošač će putem elektronske pošte dobiti potvrdu porudžbenice, kao i instrukcije za plaćanje ukoliko je kao način plaćanja naveo plaćanje preko računa. Ova poruka predstavlja samo potvrdu da su ispunjeni preduslovi da porudžbenica bude dalje procesuirana i ona ne predstavlja zaključenje Ugovora. Nakon što Trgovac dobije potvrdu od svojih dobavljača da sve artikle iz porudžbenice imaju raspoložive, te dobavljač spakuje pošiljku i preda je kurirskoj službi, Potrošač će dobiti poruku putem elektronske pošte, kojom se Potrošač obaveštava da je porudžbenica potvrđena i preuzeta od strane kurirska službe. Nakon dostavljanja ove elektronske pošte od strane Trgovca, smatra se da je zaključen Ugovor između Trgovca i Potrošača. Vreme trajanja Ugovora je dok se ne ispune prava i obaveze ugovornih strana po osnovu Ugovora.

Potrošaču će u elektronskoj formi biti dostavljeni: Potvrda porudžbenice, Ugovor o prodaji na daljinu, Obrazac za odustanak od ugovora o prodaji na daljinu, kao i zahtev za reklamaciju.

Proizvode sa Platforme mogu poručivati isključivo punoletna lica. Trgovac će se truditi da obezbedi da roba, istaknuta na sajtu, u svakom trenutku bude dostupna u dovoljnim količinama. Međutim, Trgovac neće biti odgovoran prema Potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama dobavljača u određenom trenutku. U slučaju da određeni proizvod trenutno nije raspoloživ kod dobavljača, Trgovac će bez odlaganja kontaktirati Potrošača i ponuditi mu zamenski proizvod, pružiti mogućnost da otkaže porudžbenicu ukoliko to želi ili ponuditi neko treće rešenje, a koje nije na štetu niti jedne ugovorne strane.

Trgovac je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe, u skladu sa Zakonom o trgovini. Kod artikala na akciji, Trgovacje dužan da pored važeće akcijske cene, istakne i redovnu cenu proizvoda. Sve cene, navedene na sajtu, konačne su na dan poručivanja robe od strane Potrošača. Sve cene će se realizovati u dinarima. Trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu Potrošaču izda račun, te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U istaknute cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe, koju je potrošač poručio. Potrošač ima pravo da se pre zaključenja Ugovora o kupovini na daljinu saglasi sa iznosom troškova isporuke i svih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju poručuje.

Potrošač se obavezuje da isplati cenu i preuzme poručene proizvode, dok je Trgovac obavezan da Potrošaču preda robu tako da Potrošač postane njen vlasnik.

Potrošač zaključenjem Ugovora potvrđuje da ga je Trgovac pre njegovog zaključenja obavestio o:

1. osnovnim obeležjima robe;
2. poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta, broju telefona i adresi elektronske pošte na koju Potrošač može da izjavi reklamaciju;
3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti na teret Potrošaču;
4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
5. postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe Ugovoru;
6. načinu izjavljivanja reklamacije Trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Potrošača po osnovu saobraznosti;
7. pravu Potrošača na odustanak od Ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom;
8. obavezi Potrošača da snosi trošak povraćaja robe u slučaju da odustane od Ugovora i nadoknadi Trgovcu razumne troškove u vezi sa odustankom;
9. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od Ugovora u skladu sa Zakonom;
10. postojanju ugovornog odnosa između Trgovca i poštanskog operatora preko koga Potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu;
11. mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

3. NESAOBRAZNOST ROBE

Trgovac je dužan da Potrošaču isporuči robu koja je saobrazna Ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna Ugovoru:

1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac;
2. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
3. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznost isporučene robe Ugovoru ukoliko:

1. je postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača, bez obzira da li je za tu nesaobraznost Trgovac znao;
2. se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzorka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
3. je Potrošač mogao lako uočiti, a Trgovac je izjavio da je roba saobrazna Ugovoru.

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Potrošač koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da nesaobraznost otkloni, bez naknade, popravkom ili zamenom proizvoda, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine Ugovor u pogledu te robe. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač ima pravo da bira da Trgovac nesaobraznost robe otkloni popravkom ili zamenom robe.

Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid Ugovora ukoliko:

1. nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte, niti u primerenom roku;
2. ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku;
3. popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača usled prirode robe i njene namene;
4. otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine Ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti, koji se posle prve popravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost ukloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida Ugovor.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na Potrošača, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Trgovac ne odgovara za nesaobrazost ukoliko je u trenutku zaključenja Ugovora Potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostali nepoznato da roba nije saobrazna Ugovoru.

4. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Trgovca, u roku od 14 dana od kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica, koje je Potrošač odredio za prijem robe, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povraćaja robe Trgovcu snosi Potrošač.

Pravo na odustanak od ugovora Potrošač ostvaruje izjavom na posebnom obrascu za odustanak od Ugovora zaključenog na daljinu, koji mu je dostavio Trgovac, a isti može preuzeti i OVDE ili na drugi nedvosmislen način. Potrošač popunjen obrazac može da dostavi Trgovcu putem pošte na adresu sedišta firme ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije@pikiklik.rs.

Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Trgovcu.

Ako Trgovac omogući Potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Potrošača ili trećeg lica, koja je on ovlastio za prijem robe, prestaje pravo Potrošača na odustanak od Ugovora.

Kada Potrošač jednom porudžbenicom poruči više vrsta proizvoda koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručenih proizvoda dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik.

U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač je dužan da bez odlaganja vrati robu Trgovcu na adresu koju odredi Trgovac, a o čemu će Potrošač biti blagovremeno obavešten, u ispravnom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je Potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Po prijemu robe, stručno lice kod Trgovca će istu pregledati, nakon čega će biti doneta odluka da li je vrednost robe umanjena usled gore navedenih razloga.

Proizvod koji se vraća, mora biti u originalnoj ambalaži, bez vidljivih tragova korišćenja i sa svom pratećom dokumentacijom i delovima.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe Trgovcu osim ako se Trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio Potrošača da je Potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju:

1. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Potrošača ili javno personalizovane;
2. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
3. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razlova i koja je otpečaćena nakon isporuke;
4. isporuke roba koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
5. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa, odnosno računarskog softvesa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Trgovac je, u slučaju zakonitog odustajanja od Ugovora, dužan da Potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak, izvrši povrat novčanih sredstava, koje je Potrošač platio po osnovu Ugovora. Trgovac ima pravo da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i dok se ne ustanovi da je roba vraćena u prvobitnom stanju, bez štećenja, u originalnoj ambalaži.

Ukoliko Potrošač ostvari pravo na odustanak od Ugovora, smatra se da Ugovor nije ni zaključen.

5. REKLAMACIJE

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju Trgovcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti robe, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Sve reklamacije, Potrošač može izjaviti pozivanjem broja 065/420-70-90 ili slanjem e-maila na reklamacije@pikiklik.rs uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (npr: kopija računa, slip o dostavi robe i sl.). Ukoliko se reklamacija izjavljuje usled nedostataka u vezi sa robom, Trgovac će, bez daljeg odlaganja, reklamaciju proslediti proizvođaču, odnosno njegovom predstavniku prodaje na dalje postupanje.

Trgovac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija Potrošača. Trgovac je dužan da Potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim i/ili sms putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Pravo na reklamaciju imaju svi kupci, nezavisno od toga da li su fizička ili pravna lica.

Da bi postupak reklamacije bio pokrenut, neophodno je da kupac:

1. izjavi reklamaciju na jedan od gore opisanih načina;
2. dostavi robu na adresu koju mu saopšti prodavac, sa zahtevom za reklamaciju i kopijom računa ili ugovora o prodaji na daljinu.

Kada roba stigne na adresu magacina koju odredi Trgovac, o čemu će Potrošač biti blagovremeno obavešten, i kada Trgovac primi gore pomenutu uredno popunjenu dokumentaciju, smatraće se da je reklamacija primljena i od tog trenutka počinje da teče rok za odgovor i rešavanje reklamacije, s obzirom da je tek tada Trgovac u mogućnosti da utvrdi osnovanost reklamacije.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Trgovca na reklamaciju Potrošača sadržaće odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, koji ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da obavesti Potrošača o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i da pri tome navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, koju je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost Potrošača da dostavi Trgovcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Troškove prevoza robe do magacina u cilju odlučivanja po zahtevu za reklamaciju snosi Potrošač. Međutim, ukoliko reklamacija bude usvojena, Trgovac će kupcu refundirati ovaj trošak uplatom na račun Potrošača, ukoliko Potrošač dostavi dokaz o troškovima koje je imao da bi poslao robu.

Potrošač gubi pravo na reklamaciju u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovom upotrebom, koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili prepravke na robi, odnosno pokušaja popravki od strane neovlašćenih lica.

Ukoliko reklamacija bude usvojena, Potrošač ima pravo izbora između sledećih mogućnosti:

1. zamena robe, ili
2. raskid Ugovora i povraćaj sredstava.

Ukoliko reklamacija bude odbijena, roba se vraća Potrošaču na njegv zahtev i on snosi troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema važećem cenovniku ovlašćenog servisa. Ukoliko se Potrošač, nakon što bude obavešten od strane Trgovca da reklamacija nije usvojena, ne izjasni da želi da mu roba bude vraćena u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja, roba se protekom tog roka uništava.

Ukoliko se reklamacija rešava raskidom Ugovora povratom uplaćenog novčanog iznosa, novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun Potrošača, te je neophodno da Trgovcu dostavi broj tekućeg računa.

Potrošač je dužan da broj tekućeg računa, kao i ime i prezime vlasnika tekućeg računa, adresu iz ličnog dokumenta vlasnika računa, dostavi Trgovcu popunjavanjem obrazca koji može preuzeti OVDE. Pri tome, svi podaci moraju biti napisani čitko, štampanim slovima i provereni od strane Potrošača. Trgovac se neće smatrati odgovornim, ukoliko je Potrošač naveo pogrešan broj tekućeg računa, odnosno bilo koji drugi podatak neophodan za uplatu povrata novčanih sredstava na tekući račun.

6. POSTUPANJE SA PODACIMA O LIČNOSTI

Trgovac postupa sa podacima o ličnosti u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka ličnosti koje je objavljeno na Platformi i dostupno je na sledećem linku: Politika privatnosti

7. REŠAVANJE SPOROVA

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume, koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa, nastoje da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Novom Sadu uz primenu prava Republike Srbije.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Trgovac ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Platformi, najmanje 8 dana pre dana početka njihove primene. Stupanjem na snagu novih Opštih uslova korišćenja, ne diraju se prethodno stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi stupaju na snagu i počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Platforme.

U Novom Sadu, 26.6.2021.